Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych

Karty Charakterystyki substancji chemicznych (ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) to dokument zawierający opis:

 • zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna,
 • metod służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią,
 • sposobów postępowania w przypadku powstania sytuacji niebezpiecznej,
 • podstawowych danych fizykochemicznych na jej temat.

Zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE Karta Charakterystyki substancji chemicznej jest głównym narzędziem przepływu informacji o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem pomiędzy producentem, dostawcą i dalszym użytkownikiem substancji lub mieszaniny w łańcuchu dostaw. Wymagania określone w rozporządzeniu REACH w dotyczące do Kart Charakterystyki podległy modyfikacji, celem uwzględnienia zasad ich dotyczących w ramach Globalnego Zharmonizowanego Systemu (GHS) oraz włączenia do prawodawstwa UE innych elementów GHS wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Dla kogo przeznaczona jest Karta Charakterystyki dla substancji niebezpiecznej i kiedy należy ją dostarczyć?

Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. Zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia REACH: Kartę Charakterystyki substancji chemicznej dostarcza się w nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny w następujących przypadkach:

 • w przypadku, gdy substancja lub mieszanina spełniają kryteria klasyfikujące je jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008,
 • w przypadku, gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII,
 • w przypadku gdy substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 (tzw.” Lista kandydacka”) z powodów innych niż określone wcześnie).

Dostawca dostarcza odbiorcy na jego żądanie kartę charakterystyki substancji chemicznej, jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z tytułami I i II rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, ale zawiera:

 • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska,
 • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest rakotwórcza kategorii 2 lub działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, działa uczulająco na skórę, kategorii 1, lub działa uczulająco na drogi oddechowe, kategorii 1, lub ma wpływ na laktację lub oddziałuje szkodliwie na dzieci karmione piersią lub jest trwała,
 • wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone wcześniej substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.

Kto powinien sporządzać Kartę Charakterystyki dla produktów przeznaczonych na rynek polski?

Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby kompetentne posiadające odpowiednie kwalifikacje (odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp.), która uwzględnia poszczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane.

Czy Karta Charakterystyki substancji lub preparatu może być dosłownym tłumaczeniem z języka obcego?

Karta Charakterystyki oprócz zgodności z przepisami unijnymi musi być zgodna także z przepisami państwa na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, co oznacza konieczność dostosowania niektórych jej parametrów np. limitów ekspozycji do obowiązujących na terenie poszczególnych krajów. Nomenklatura stosowana w celu opisów zagrożeń jest ściśle zdefiniowana i nawet dosłowne jej tłumaczenie nie stanowi gwarancji ich zgodności z ustawodawstwem.

Karty substancji i preparatów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymagają zgłoszenia do Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych.

Kto odpowiada za prawidłowość przygotowania Karty Charakterystyki chemicznej?

Za prawidłowość przygotowania i wprowadzenia do obrotu dobrej Karty Charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej odpowiada producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu chemicznego.

Status prawny karty charakterystyki
substancji niebezpiecznych

Karta charakterystyki stanowi podstawowy dokument określający właściwości substancji chemicznej, dlatego z punktu widzenia prawa jest obowiązkowa w przypadkach opisanych powyżej. Unia Europejska, kraje NAFTA oraz wiele innych państw precyzyjnie określa parametry kart charakterystyk, które powinny posiadać szczegółowe informacje na temat substancji chemicznych. Karta charakterystyki jest dokumentem obowiązkowym na każdym etapie kontaktu z substancją niebezpieczną i powinna być dostępna wszystkim osobom, które w danym momencie mają z nią do czynienia.

Unia Europejska, a karta charakterystyki

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dokumentem obowiązkowym w większości krajów na świecie, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę fakt, iż w zależności od państwa i obowiązujących na jego terenie przepisów oraz regulacji prawnych, może ona wyglądać nieco inaczej. Zawartość kart charakterystyk substancji chemicznych w krajach Unii Europejskiej określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie sprzedaży chemikaliów. Na jego mocy, karta charakterystyki powinna zawierać 16 obowiązkowych sekcji:

Opracowana zgodnie z powyższymi wymogami karta charakterystyki zapewnia kompleksową informację dotyczącą mieszaniny, jej składu i właściwości, a także postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Dzięki niej postępowanie z materiałami niebezpiecznymi wpływa na wzrost bezpieczeństwa.

Kraje NAFTA

Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, czyli kraje NAFTA, posiadają własne regulacje prawne normujące zawartość karty charakterystyki substancji chemicznej. Kraje UE, sprzedające substancje do krajów NAFTA, mają obowiązek dostarczać wraz z produktami dwie karty charakterystyki: jedną według norm UE oraz drugą, opartą o regulacje normy ANSI Z.400.1-2004, określające zawartość karty charakterystyki w krajach NAFTA. Zgodnie z dokumentem, karta taka powinna zawierać informacje na temat:

 • składu i właściwości substancji chemicznych,
 • postępowania w sytuacji zagrożenia,
 • opisu działań podczas zagrożenia,
 • sposobu unikania zagrożeń.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu