Język karty charakterystyki

Dokumenty Unii Europejskiej i innych wspólnot międzynarodowych oraz akty prawne państw członkowskich w sposób jasny i czytelny opisują sposób opracowywania karty charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin. W związku z tym, zarówno treść karty, jak i forma dokumentu powinny spełniać ściśle określone standardy, pozwalające scharakteryzować daną substancję lub mieszaninę, jej cechy, właściwości i sposób postępowania postępowania z nią. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny powinna zostać sporządzona w języku urzędowym państwa, na terenie którego dostarczana jest ona dostarczana, chyba że państwo to postanowi inaczej.
W sytuacji, kiedy w danym państwie obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, państwo to może zażądać udostępnienia karty charakterystyki we wszystkich językach urzędowych. Sporządzając kartę charakterystyki należy pamiętać, iż odnosi się ona nie tylko do cech i właściwości charakterystycznych danej substancji, ale także do regulacji i przepisów prawnych obowiązujących na terenie kraju, do którego substancja chemiczna jest dostarczana. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna więc uwzględniać wszystkie niezbędne aspekty prawne dotyczące kraju, do którego zostaje dostarczana.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu