Sekcja 12: Informacje ekologiczne

W tej sekcji należy umieścić wszelkie niezbędne informacje na temat właściwości substancji chemicznych mogących mieć wpływ na środowisko naturalne. Podmioty zobowiązane do sporządzenia karty charakterystyki substancji chemicznych powinny w sposób szczególny zwrócić uwagę na ekotoksyczność substancji niebezpiecznej, jej trwałość i zdolność do rozkładu, a także na to, czy dana substancja chemiczna wykazuje dużą lub bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. Należy zwrócić również uwagę na mobilność substancji niebezpiecznych w glebie oraz ocenę właściwości PBT i vPvB oraz przewidzieć szkodliwe skutki działania substancji niebezpiecznych. W tej części karta charakterystyki substancji chemicznej powinna informować o możliwych skutkach przedostania się mieszaniny lub substancji do środowiska naturalnego oraz o konsekwencjach dla zdrowia i życia ludzkiego.

12.1. Ekotoksyczność

Toksyczność danej substancji chemicznej lub mieszaniny określana jest na podstawie badań, których efekty pozwalają wykazać stopień toksyczności danej substancji. Należy podać dane dotyczące toksykologicznych właściwości substancji lub mieszaniny dla poszczególnych gatunków zwierząt narażonych na działanie substancji, takich jak: ptaki, ryby, mikroorganizmy glebowe, pszczoły oraz owady, jeśli dane takie są dostępne. Należy podać dane dotyczące wpływu substancji chemicznych na środowisko wodne i lądowe.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Zdolność określonej substancji chemicznej do rozkładu poprzez biodegradację w środowisku naturalnym ma istotny wpływ na stan tego środowiska. Należy wykazać, czy dana substancja charakteryzuje się dużą, czy bardzo dużą trwałością, czy wykazuje dużą lub bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, a także czy rozkład substancji nie zagraża środowisku naturalnemu. Należy powołać się na wyniki badań, analiz oraz ekspertyz oraz na ogólnodostępne dane. Niezbędne jest podanie czasów rozkładu połowicznego poszczególnych substancji niebezpiecznych i pozostałych substancji chemicznych. W przypadku mieszanin, w uzasadnionych sytuacjach podaje się wartości dla poszczególnych substancji składowych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Zdolność niektórych samodzielnych substancji, mieszanin lub poszczególnych substancji składowych do akumulacji w organizmach żywych, zwana zdolnością do bioakumulacji, to kolejny z parametrów, na który należy zwrócić uwagę, wypełniając karty charakterystyk substancji chemicznych w sekcji 12. Należy w tym miejscu podać wyniki badań lub ogólnodostępne dane dotyczące zdolności do bioakumulacji określonych substancji bądź mieszanin oraz ich wpływu na poszczególne organizmy. Jeśli dane takie są dostępne, należy odnieść się do wartości współczynnika podziału oktanol-woda oraz do współczynnika biokoncentracji (BCF).

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność w glebie to inaczej zdolność substancji lub poszczególnych składników mieszaniny do przenikania do wód powierzchniowych oraz naturalnego przemieszczania się na pewną odległość. Należy wykazać mobilność w glebie określonych substancji lub składników mieszaniny poprzez nawiązanie do wyników badań lub analiz, ewentualnie ogólnodostępnych informacji.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB powinny nawiązywać do wyników zawartych w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, jeśli dla danej substancji chemicznej taki raport został sporządzony.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

W tej podsekcji należy w szczegółowy sposób opisać i scharakteryzować inne, nieujęte w powyższych podsekcjach szkodliwe skutki działania substancji niebezpiecznej lub mieszaniny substancji chemicznych. Karta charakterystyki substancji powinna zawierać wyczerpujący opis możliwych do przewidzenia negatywnych skutków działania substancji w przypadku uwolnienia, wycieku, rozkładu oraz innych procesów związanych z substancjami chemicznymi. W tej części kart charakterystyk można odnosić się do fachowej literatury, wyników badań i opinii eksperckich.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu