Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Pożar może być zarówno bezpośrednim skutkiem nieodpowiedniego użytkowania substancji chemicznych, jak i następstwem innych zdarzeń związanych z substancją niebezpieczną. Karta charakterystyki substancji chemicznej powinna zawierać szczegółowe informacje dla straży pożarnej oraz wytyczne dotyczące postępowania w przypadku pożaru.

5.1. Środki gaśnicze

W tej podsekcji karty charakterystyki należy opisać środki gaśnicze, które mogą zostać użyte do gaszenia pożaru wywołanego substancją lub mieszaniną substancji niebezpiecznych. Podaje się również informacje dotyczące niewłaściwych środków gaśniczych mogących spowodować rozprzestrzenienie się ognia lub wywołanie negatywnych reakcji.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W tym miejscu należy podać informacje odnośnie szczególnych zagrożeń, takich jak reakcje chemiczne, wydzielanie określonych substancji, związków lub pierwiastków na skutek spalania oraz innych reakcji chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych powinna zawierać także szczegółowe informacje dla straży pożarnej w celu wdrożenia optymalnych i bezpiecznych procedur podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, jak i dopasowania niezbędnego obuwia czy odzieży ochronnej dla strażaków.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu