Substancje i mieszaniny dostępne dla ogółu społeczeństwa

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia REACH w przypadku substancji i mieszanin sprzedawanych ogółowi społeczeństwa: „Jeżeli dalszy użytkownik lub dystrybutor nie żąda karty charakterystyki, nie musi ona być dostarczona, jeżeli substancjom stwarzającym zagrożenie lub mieszaninom stwarzającym zagrożenie oferowanym lub sprzedawanym ogółowi społeczeństwa towarzyszy dostateczna informacja, pozwalająca użytkownikom na podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska”.
Tak więc, jeżeli spełnione są powyższe warunki, a z reguły taka informacja jest umieszczona na etykiecie, nie ma obowiązku dostarczenia karty charakterystyki w przypadku substancji lub mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie dostępnych dla ogółu społeczeństwa.
Jeżeli jednak produkt jest też dostarczany dalszemu użytkownikowi lub dystrybutorowi, który zażąda karty charakterystyki, należy mu ją dostarczyć.
Zaleca się, aby dystrybutor (np. sprzedawca detaliczny) oferujący lub sprzedający takie substancje lub mieszaniny posiadał kartę charakterystyki każdej sprzedawanej substancji lub mieszaniny, która stwarza zagrożenie. Karty charakterystyki zawierają informacje ważne dla niego samego, gdyż musi on przechowywać substancję lub mieszaninę i może udzielić ważnych informacji np. co do środków zalecanych w razie wypadku (lub pożaru itp.).
Podmiotem, który ma możliwość zażądania karty charakterystyki jest dalszy użytkownik lub dystrybutor, a nie osoba fizyczna („konsument”).

Karta charakterystyki w przypadku produktu dostępnego dla ogółu społeczeństwa jest konieczna do opracowania jego oznakowania.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu