Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Podejmowane na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środki ochrony indywidualnej powinny mieć swoje odzwierciedlenie w treści karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Dostawca karty charakterystyki zobowiązany jest do zapisania niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz procedur kontroli narażenia, dzięki którym możliwe jest skuteczne monitorowanie i zapobieganie narażeniu ludzi, jak i środowiska na niepożądane działanie substancji lub mieszanin.

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Jeśli dla substancji lub mieszaniny wymagane jest opracowanie raportu bezpieczeństwa, wówczas informacje zawarte w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej powinny być spójne z informacjami znajdującymi się w raporcie bezpieczeństwa chemicznego. Informacje te powinny odnosić się do poszczególnych dokumentów Unii Europejskiej oraz państw Wspólnoty, w szczególności do:
•dyrektywy 98/24/WE, określającej wspólnotowe normy narażenia zawodowego, a także do uzupełnień zawartych w decyzji Komisji 95/320/WE;
•dyrektywy 2004/37/WE, określającej dopuszczalne poziomy stężeń w środowisku pracy, a także do uzupełnień zawartych w decyzji Komisji 95/320/WE;
•krajowych norm i regulacji odnośnie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego;
•krajowych wartości biologicznych, zgodnych z zapisami dyrektywy 98/24/WE;
•wszelkich pozostałych krajowych dopuszczalnych wartości biologicznych.

Karta charakterystyki substancji chemicznych powinna również uwzględniać dopuszczalne i możliwe procedury monitorowania substancji, a także dopuszczalne wartości stężeń nowych substancji chemicznych powstających w procesie stosowania substancji lub mieszanin. W treści karty charakterystyki powinny znaleźć się także informacje umożliwiające efektywne zarządzenie ryzykiem powstającym w trakcie użytkowania określonych substancji lub mieszanin chemicznych. Informacje te powinny być precyzyjne i w jasny sposób określać wszystkie niezbędne poziomy stężeń oraz ryzyko narażenia wynikającego z kontaktu z substancją chemiczną.

8.2. Kontrola narażenia

W tej podsekcji karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dostawca karty powinien zawrzeć wszelkie dostępne informacje określające sposoby kontroli narażenia oraz środki ochrony adekwatne do właściwości danej substancji lub mieszaniny. Aby tego dokonać, niezbędne jest sporządzenie analizy ryzyka wynikającego z użytkowania danej substancji lub mieszaniny zgodnie z jej przeznaczeniem. Analiza ryzyka pozwala zdefiniować właściwości i efekty działania substancji chemicznej, dzięki czemu możliwy jest dobór optymalnych środków ochronnych oraz form kontroli narażenia. Producent lub dystrybutor mieszanin oraz substancji chemicznych powinien określić odpowiednie formy ochrony poszczególnych dróg narażenia (skóry, układu oddechowego, układu pokarmowego), zalecając odpowiednie dla danej drogi narażenia środki ochronne, adekwatne do właściwości i charakterystyki substancji niebezpiecznej. Mowa tutaj w szczególności o:
•ochronie oczu i twarzy (gogle ochronne, maska, okulary ochronne – powinny być dobrane z uwagą na właściwości i stężenia poszczególnych substancji chemicznych oraz mieszanin),
•ochronie skóry (odzież ochronna),
•ochronie rąk (rękawice ochronne),
•ochronie dróg oddechowych (drogi oddechowe narażone są w szczególny sposób na działanie gazów, niezbędne jest więc uwzględnienie parametrów masek ochronnych, okularów czy kombinezonów i innych środków chroniących drogi oddechowe przed przedostaniem się gazów do wewnątrz organizmu),
•ochronie termicznej (zarówno dobór odpowiednich materiałów, jak i konstrukcja odzieży oraz środków ochrony osobistej powinna być szczegółowo określona w treści karty charakterystyki substancji chemicznej, aby zapewnić osobom narażonym na działanie substancji niebezpiecznej odpowiednią ochronę termiczną).

W każdym z powyższych przypadków osoba sporządzająca karty charakterystyk substancji chemicznej powinna w jasny i czytelny sposób scharakteryzować rodzaj materiału, z którego może być wykonana odzież lub obuwie ochronne, grubość materiału oraz pozostałe parametry, mające na celu ochronę przed narażeniem.

Właściwie oszacowana skala ryzyka związanego z wykorzystywaniem substancji chemicznych oraz mieszanin pozwala na opracowanie i wdrożenie optymalnych procedur bezpieczeństwa czy przepisów w zakresie ochrony osobistej. Zarówno stężenia poszczególnych substancji, jak i parametry środków ochrony, są precyzyjnie określone w dokumentach prawnych, zarówno Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich, dlatego przygotowując karty charakterystyk substancji chemicznych, należy mieć na uwadze zgodność poszczególnych parametrów z normami i przepisami obowiązującymi na terenie państwa, na którego rynek zamierza się wprowadzić substancje niebezpieczne. Jeśli rodzaj substancji lub mieszaniny wymaga opracowania oddzielnych raportów, ocen i ekspertyz, należy również do nich odnieść się w treści karty charakterystyki substancji, tak, aby informacja na temat możliwego wystąpienia ryzyka oraz środków ochrony była pełna i kompleksowa.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu