Nowy sposób zgłaszania mieszanin niebezpiecznych od 2021 roku

Copyright European Chemicals Agency

Na mocy obowiązujących przepisów załącznika VIII (rozporządzenie WE nr 2017/542) oraz Rozporządzeniem Delegowanego Komisji (UE) 2020/11 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) zmienia się dotychczasowy sposób informowania o zagrożeniach stwarzanych przez mieszaniny niebezpieczne.

Krajowy sposób informowania ELDIOM zostaje zastąpiony nowym zharmonizowanym na poziomie Unii Europejskiej systemem notyfikacji za pomocą portalu powiadomień ośrodka zatruć PCN (Poison Centre Notification portal) znajdującego się na stronie ECHA.

Jakich mieszanin dotyczy obowiązek zgłoszenia?

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy wyłącznie mieszanin sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie.

Jakie informacje należy przedłożyć?

Dane zgłaszane do PCN zostały ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej i składają się z informacji dotyczących:

 • identyfikacji mieszaniny
 • identyfikacji podmiotu przekazującego dane
 • niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej  – kodu UFI (Unique Formula Identifier)
 • identyfikacji zagrożeń: klasyfikacja i oznakowanie
 • danych na temat wszystkich składników mieszaniny wraz z ich zawartością w odpowiednich zakresach
 • podstawowych danych fizykochemicznych, np. kolor, pH (jeśli dotyczy), stan fizyczny, zamierzonego zastosowania (kodu kategorii produktu)
 • rodzaju i pojemności opakowania
 • zastosowania produktu: konsumenckie/ profesjonalne /przemysłowe
 • danych toksykologicznych, dotyczące zarówno samej mieszaniny, jak i składników

Nowy sposób deklarowania zawartości poszczególnych składników

Podmiot zobowiązany jest do zadeklarowania składu poszczególnych surowców wraz z ich zawartością, w ściśle określonych zakresach stężeń. Zakresy te są zależą od klasyfikacji poszczególnych składników, oraz ich zawartości w mieszaninie – im większa zawartość tym większy zakres stężeń.

Jeśli podmiot w swojej formulacji używa surowca dla którego numer UFI jest już zarejestrowany, może zadeklarować go jako MwM, podając numer UFI i odpowiedni zakres stężeń oraz klasyfikację mieszaniny.

Aromaty, substancje zapachowe, barwniki

W przypadku mieszanin których składniki nie są sklasyfikowane  pod względem zagrożenia dla zdrowia – w odniesieniu do składników mieszaniny odpowiedzialnych za nadanie jej zapachu, aromatu lub barwy istnieje możliwość zastosowania generycznego identyfikatora produktu:

 • „substancje zapachowe”
 • „aromaty”
 • „barwniki”

Pod warunkiem, że stężenie składników mieszaniny oznaczonych danym generycznym identyfikatorem produktu nie przekracza ogółem:

 • 5 % dla sumy substancji zapachowych i aromatów; oraz
 • 25 % dla sumy środków barwiących

Inne mieszaniny – substancje zapachowe lub aromaty

Na zasadzie odstępstwa w przypadku składników będących substancjami zapachowymi lub aromatami, które nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne lub są zaklasyfikowane wyłącznie w odniesieniu do działania uczulającego na skórę kategorii 1, 1 A lub 1B lub toksyczności przy aspiracji, podmioty przekazujące dane nie są zobowiązane do przekazywania informacji na temat ich stężenia, pod warunkiem że całkowite stężenie nie przekracza 5 %.

Terminy okresy przejściowe:

 • 1 stycznia 2021 – mieszaniny przeznaczone do użytku konsumenckiego
 • 1 stycznia 2021 – mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego
 • 1 stycznia 2024 – mieszaniny przeznaczone do użytku przemysłowego
 • do 1 stycznia 2025 r. – okres przejściowy na zgłaszanie mieszanin zgodnie z nowymi wymaganiami zarejestrowanych przed 1 stycznia 2021 r.

Firma Pro-Perfekt świadczy usługę przekazywania danych dotyczących rejestracji za pomocą portalu PCN w Państwa imieniu oraz aktualizacji i tworzenia kart charakterystyki. Zapraszamy do współpracy.