Substancje i mieszaniny w przypadku których kartę charakterystyki należy dostarczyć na żądanie

Zgodnie z art. 31 ust. 3 rozporządzenia REACH sytuacje, w których kartę charakterystyki należy dostarczyć na żądanie (w przypadku pewnych mieszanin).

„3. Dostawca dostarcza odbiorcy na jego żądanie kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie Z załącznikiem II, jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z tytułami I i II rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, ale zawiera:
a) w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. W przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska;

b) w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest rakotwórcza kategorii 2 lub działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, działa uczulająco na skórę, kategorii 1, lub działa uczulająco na drogi oddechowe, kategorii 1, lub ma wpływ na laktację lub oddziałuje szkodliwie na dzieci karmione piersią lub jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone w lit. a);

c) substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy”.

Zgodnie z uwagą 1 do tabeli 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 i 3.9.4 z załącznika I do rozporządzenia CLP, obowiązek przedstawienia SDS na żądanie odnosi się również do mieszanin niezaklasyfikowanych, ale zawierających co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako substancja działająca uczulająco na skórę kategorii 1, podkategorii 1A lub 1B, działającą uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1,
podkategorii 1A, 1B, rakotwórczą kategorii 2, działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub mającą wpływ na laktację lub działającą szkodliwie na dzieci karmione piersią i działającą toksycznie na organy docelowe kategorii 2 (narażenie jednokrotne lub powtarzane) powyżej określonego progu.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu