Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

Identyfikowanie zagrożeń związanych z użytkowaniem substancji niebezpiecznych należy do obowiązków podmiotu, który dostarcza kartę charakterystyki substancji chemicznych. Ta sekcja jest szczególnie istotna, gdyż to właśnie w niej, zgodnie rozporządzeniem CLP, zamieszcza się klasyfikację substancji i mieszanin.

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja substancji lub mieszanin w karcie charakterystyki substancji chemicznych stosowana jest w oparciu o odpowiednie dokumenty Unii Europejskiej. W przypadku substancji należy w tej sekcji podać klasyfikację na podstawie dyrektywy Rady 67/548/EWG. W przypadku mieszanin podsekcja karty powinna zawierać klasyfikację zgodną z dyrektywą 1999/45/WE. Jeśli produktem jest mieszanina niedająca zaklasyfikować się do wyszczególnionych w dyrektywie kategorii, informacja taka powinna być umieszczona w karcie.

Podsekcja ta służy również do wymienienia najistotniejszych zagrożeń dla życia i zdrowia użytkowników substancji lub osób narażonych na jej oddziaływanie w celu właściwej oceny zagrożeń i doboru optymalnych środków bezpieczeństwa.

2.2. Elementy oznakowania wg dyrektywy 1999/45/WE

Dyrektywa 1999/45/WE określa szczegółowo elementy oznakowania materiałów niebezpiecznych, takich jak mieszaniny substancji chemicznych. Należą do nich: piktogramy, hasła i zwroty ostrzegawcze, zwroty opisujące możliwe zagrożenia oraz niezbędne środki ostrożności. Dyrektywa dopuszcza przedstawienie kolorowych piktogramów i znaków graficznych w wersji czarno-białej. Oznakowanie produktów odgrywa niezwykle istotną rolę we właściwej identyfikacji zagrożeń wynikających z oddziaływania substancji, jak i możliwych zagrożeń, dlatego w tej kwestii przepisy niezwykle szczegółowo regulują wszelkie formy oznakowania mieszanin substancji chemicznych i niebezpiecznych.

2.3. Elementy oznakowania wg rozporządzenia 1272/2008/WE

Rozporządzenie 1272/2008/WE określa w sposób szczegółowy oznakowanie substancji chemicznych. Karta charakterystyki powinna zawierać informacje o zamieszczonych na opakowaniach substancji znakach i elementach ostrzegawczych, do których należą: piktogramy, znaki, symbole, hasła i zwroty ostrzegawcze, zwroty informujące o bezpiecznym użytkowaniu substancji, jak i o możliwych zagrożeniach wynikających z właściwości danej substancji.

2.4. Inne zagrożenia

Oprócz klasyfikacji na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej należy wziąć pod uwagę również inne zagrożenia i szkodliwe właściwości substancji niebezpiecznych oraz mieszanin, które powinna zawierać poprawnie sporządzona karta charakterystyki substancji chemicznych. Mowa tutaj o spełnieniu kryteriów vPvB czy PBT, zagrożeniu nieobjętym klasyfikacją, takim jak np. zanieczyszczenie powietrza, pylenie, działanie alergiczne, podrażnienia czy wpływ na środowisko.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu