Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

W tej części karta charakterystyki substancji chemicznych powinna zawierać istotne informacje dotyczące właściwości chemicznych, takich jak stabilność i reaktywność substancji, czyli zdolność tworzenia reakcji chemicznych na skutek użytkowania substancji w określonych warunkach bądź w momencie, kiedy substancja lub mieszanina przedostaną się do atmosfery, wody, gleby i innych elementów środowiska naturalnego. Odpowiednie informacje na temat możliwych reakcji chemicznych są niezbędne, gdyż mają decydujące znaczenie w doborze odpowiednich środków ochronnych i ustaleniu procedur bezpieczeństwa w związku z użytkowaniem substancji lub mieszanin.

10.1. Reaktywność

Reaktywność to inaczej zdolność do zachodzenia reakcji chemicznej substancji lub mieszaniny w połączeniu z inną substancją. Producent lub dystrybutor substancji, który opracowuje kartę charakterystyki substancji chemicznej, może tworzyć informacje o reaktywności poszczególnych substancji w oparciu o szczegółowe badania wykonane celem stwierdzenia reaktywności, lub – jeśli podobne badania nie były wykonywane – w oparciu o właściwości chemiczne i fizyczne grupy substancji lub mieszanin, do której zaliczana jest dana substancja lub mieszanina. Drugi wypadek jest możliwy pod warunkiem, że informacje takie będą wystarczające do jednoznacznego oszacowania reaktywności substancji lub mieszaniny w związku w użytkowaniem według założeń producenta.

10.2. Stabilność chemiczna

W tej podsekcji należy wykazać stabilność chemiczną substancji lub mieszaniny w konkretnej temperaturze i w określonych warunkach, mając na uwadze zarówno składowanie i magazynowanie substancji niebezpiecznych oraz mieszanin, ich transport, sposób pakowania czy zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Jeśli w celu utrzymania stabilności chemicznej używane są różnego rodzaju stabilizatory, informacja o rodzaju i parametrach każdego z nich również powinna zostać zawarta w karcie charakteryzacji substancji lub mieszaniny.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Należy ocenić możliwość występowania reakcji niebezpiecznych (wydzielanie nadmiernego ciśnienia, ciepła, powstanie niebezpiecznych warunków). Należy także opisać warunki, w których może dojść do niebezpiecznej reakcji.

10.4. Materiały niezgodne

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna uwzględniać również materiały niezgodne, czyli substancje, które mogą wchodzić w niebezpieczne reakcje z danymi mieszaninami. Mogą to być np.: kwasy, zasady itp.

10.5. Niebezpieczne produkty rozkładu

Jeśli w wyniku rozlania lub wycieku substancji lub mieszaniny powstają znane i możliwe do przewidzenia niebezpieczne produkty rozkładu, również należy je opisać w treści karty charakterystyki substancji chemicznej.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu