Odpowiedzialność za treść karty charakterystyki

Współczesny rynek handlu i dostaw substancji chemicznych nakłada na producentów, importerów, dystrybutorów i dalszych użytkowników substancji niebezpiecznych lub mieszanin obowiązek dostarczenia karty charakterystyki substancji chemicznej. Obowiązek ten powstaje każdorazowo, na każdym etapie dystrybucji. Obowiązek wystawienia i dostarczenia karty charakterystyki substancji chemicznej spoczywa na producencie, jednak dalsze transakcje związane z substancją lub mieszaniną pociągają za sobą konieczność każdorazowego dostarczania karty charakterystyki sporządzanej przez wszystkie podmioty zaangażowane w dostawę do klienta końcowego. Oznacza to więc, że kartę charakterystyki substancji chemicznej powinien dostarczyć zarówno producent, importer, dystrybutor jak i sprzedawca. Za treść karty charakterystyki oraz informacje w niej umieszczone każdorazowo odpowiada podmiot, który zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji substancji niebezpiecznej.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu