Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

Poprawnie sporządzona karta charakterystyki substancji chemicznych powinna zawierać wyczerpującą informację dotyczącą możliwości wystąpienia zagrożeń oraz objawów narażenia na szkodliwe działanie substancji niebezpiecznych, jak i środków czy metod udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania z osobami poszkodowanymi.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W poprawnym opisie środków pierwszej pomocy niezbędne jest wyszczególnienie wszystkich dróg narażenia, czyli możliwości przedostania się substancji do organizmu lub kontaktu z nim. Wyróżnia się tutaj:
•drogi oddechowe,
•kontakt ze skórą,
•układ pokarmowy.

Dla każdej z dróg narażenia karta charakterystyki powinna posiadać opis szczegółowych procedur i wytycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W tej sekcji karty charakterystyki substancji chemicznej należy scharakteryzować najważniejsze objawy narażenia organizmu na działanie substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej. Opis objawów pomoże rozpoznać, czy doszło do narażenia osoby poszkodowanej, pozwoli także podjąć decyzję co do formy udzielenia jej pierwszej pomocy lub pomocy lekarskiej.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Podsekcja ta powinna zawierać wszelkie szczegółowe informacje na temat pomocy lekarskiej i postępowania z osobą poszkodowaną. W tym miejscu zamieszcza się także analizy, wyniki obserwacji oraz badań (jeśli zostały przeprowadzone) związanych z możliwym niepożądanym oddziaływaniem substancji niebezpiecznej.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu