Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych oraz mieszanin mają decydujący wpływ na ryzyko związane z użytkowaniem, przechowywaniem i transportowaniem substancji niebezpiecznych. Właśnie dlatego karta charakterystyki substancji niebezpiecznych powinna zawierać szczegółowe informacje na temat składu, właściwości fizycznych oraz chemicznych zarówno pojedynczej substancji, jak i substancji składowych wchodzących w skład mieszaniny. To właśnie one stanową podstawę do sporządzenia analizy ryzyka i przyjęcia procedur bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem substancji, zanieczyszczeniami środowiska czy narażeniem na działanie substancji.

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Ta podsekcja powinna zawierać nie tylko szczegółowe parametry i właściwości substancji chemicznych oraz mieszanin, ale także – w uzasadnionych przypadkach – opis metody obliczeniowej lub podstawy, według której stwierdzono daną właściwość. Warto nadmienić, że w przypadku substancji poddawanych wymogowi rejestracji, dane oraz właściwości fizyczne i chemiczne znajdujące się w treści karty charakterystyki substancji powinny być tożsame z informacjami podawanymi w procesie rejestracji produktu. Definiując podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznej, należy wziąć pod uwagę takie parametry substancji lub mieszanin jak:
•wygląd (niezbędne parametry to w tym przypadku stan skupienia, powierzchnia, barwa substancji lub mieszaniny,
•zapach (podaje się, jeśli zapach jest wyczuwalny – w takim przypadku należy podać zwięzły opis zapachu mieszaniny lub substancji),
•próg zapachu,
•pH danej substancji, mieszaniny lub jej roztworu wodnego,
•temperaturę topnienia dla ciał stałych,
•temperaturę krzepnięcia dla cieczy,
•temperaturę wrzenia (zarówno początkową, jak i zakres),
•temperaturę zapłonu,
•szybkość parowania,
•palność,
•prężność i gęstość par,
•rozpuszczalność,
•gęstość względną,
•współczynnik podziału n-oktanol/woda,
•temperaturę samozapłonu,
•temperaturę rozkładu,
•lepkość,
•właściwości utleniające i wybuchowe.

Powyższe parametry są obowiązkowe zarówno dla mieszanin, jak dla pojedynczych substancji. W przypadku mieszaniny, istotne jest oznaczenie substancji, do której odnoszą się uwzględnione dane. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna określać parametry dla wszystkich substancji wchodzących w skład mieszaniny. W przypadku, gdy poszczególne właściwości nie dotyczą danej substancji lub ich zbadanie nie jest możliwe, należy to uzasadnić.

9.2. Inne informacje

Jeśli powyższy katalog nie wyczerpuje wszystkich istotnych parametrów danej substancji chemicznej lub mieszaniny, należy wówczas uzupełnić je w tej podsekcji, wpisując dodatkowe właściwości fizyczne i chemiczne substancji.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu