Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

Właściwe gospodarowanie odpadami po substancjach niebezpiecznych stanowi niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia ochrony środowiska oraz regulacji prawnych zarówno Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich. Ta sekcja karty charakterystyki substancji chemicznych służy do określenia sposobu postępowania z odpadami po substancjach i mieszaninach, a także z opakowaniami, w których są one przechowywane. Informacje zawarte w tej sekcji są istotne dla osób pracujących przy utylizacji i gospodarowaniu odpadami poprodukcyjnymi, stanowią element mogący mieć istotny wpływ na ich zdrowie oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. W przypadku, kiedy dla danej substancji niebezpiecznej konieczne jest opracowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego, dane zawarte w niniejszej sekcji powinny być spójne z danymi zawartymi w treści raportu bezpieczeństwa.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

W tej podsekcji dostawca karty charakterystyki substancji chemicznej określa sposób postępowania z odpadami oraz niezbędne środki bezpieczeństwa. Należy określić rodzaj właściwego postępowania z odpadami poprodukcyjnymi, jak np. składowanie czy spalanie. Jeśli jakakolwiek forma utylizacji lub recyklingu stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, prowadzi do zanieczyszczenia środowiska, również trzeba taką informację zamieścić, wskazując zakazane formy gospodarowania odpadami. Należy odradzić odprowadzanie odpadów do ścieków. W przypadku przetwarzania odpadów, trzeba określić ich właściwości chemiczne oraz fizyczne i opisać możliwe do wystąpienia reakcje. W przypadku przetwarzania lub składowania odpadów, powinno się opisać rodzaj zbiorników do tego odpowiednich. Jeśli jakakolwiek forma przetwarzania lub składowania odpadów wymaga szczególnej ostrożności, karta charakterystyki substancji chemicznej również powinna zawierać taką informację.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu