Substancje i mieszaniny, w przypadku których kartę charakterystyki należy dostarczyć bez uprzedniego żądania.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia REACH (zmienionym art. 58 ust. 2 lit. a) i art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia CLP) karta charakterystyki musi zostać dostarczona (nawet bez żądania) w następujących przypadkach:

a) w przypadku gdy substancja lub mieszanina spełniają kryteria klasyfikujące je jako
stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008; lub

b) w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII; lub

c) w przypadku gdy substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone w lit. a) i b).

Masz pytania? Przejdź do kontaktu