Format karty charakterystyki SDS

Format karty charakterystyki substancji chemicznych co do jej treści i zawartości jest ściśle określony i regulowany przepisami Unii Europejskiej oraz wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie danego państwa lub wspólnot państw. W Polsce karta charakterystyki substancji niebezpiecznej warunkowana jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006. Zgodnie z jego zapisami, karta charakterystyki substancji chemicznej powinna zawierać 16 obowiązkowych sekcji.

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz firmy/przedsiębiorstwa

W tej sekcji powinny znaleźć się informacje o zastosowaniu produktu, jego identyfikacji, dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki oraz telefon kontaktowy.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

W tej sekcji podmiot sporządzający kartę charakterystyki określa klasyfikację substancji ze względu na możliwe zagrożenia dla zdrowia, życia itp., określa elementy oznakowania oraz inne możliwe zagrożenia.

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

W tej sekcji umieszcza się informacje na temat składu mieszaniny, poszczególnych substancji niebezpiecznych wchodzących w jej skład.

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

Tu powinny znaleźć się opisy środków pierwszej pomocy oraz najważniejsze objawy zagrożenia zdrowia i zatrucia mogące wystąpić w kontakcie z substancją niebezpieczną.

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

W tej sekcji należy umieścić informacje na temat właściwości substancji oraz zagrożeń z nią związanych, opis środków gaśniczych oraz informacje dla straży pożarnej

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

W tej sekcji należy uwzględnić środki bezpieczeństwa, takie jak: odzież ochronna, materiały i metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się substancji do środowiska, a w przypadku jego skażenia – sposoby usuwania jego skutków.

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

W tej sekcji niezbędne jest umieszczenie informacji odnośnie właściwego postępowania z substancjami chemicznymi, ich magazynowania.

Sekcja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W tej sekcji obowiązkowe są informacje dotyczące kontroli narażenia oraz parametrów dotyczących kontroli substancji i warunków jej przechowywania.

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Tu podmiot sporządzający kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej powinien zawrzeć informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych substancji lub mieszaniny.

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

W tej sekcji należy uwzględnić informacje dotyczące stabilności i reaktywności chemicznej substancji oraz mieszanin, opis możliwych do wystąpienia niebezpiecznych reakcji chemicznych oraz rozkładu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

W tej sekcji należy ująć informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

Tu zawarte powinny być informacje na temat ekotoksyczności substancji, jej zdolności do bioakumulacji i rozkładu.

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

W tej sekcji należy zawrzeć metody unieszkodliwiania odpadów substancji chemicznych.

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

W tej sekcji należy umieścić informacje odnośnie transportu substancji i niezbędnych zabezpieczeń.

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

W tej sekcji należy odnieść się do przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Sekcja 16: Inne informacje.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu