Produkty, w przypadku których karta charakterystyki nie jest wymagana

Wymóg dostarczenia karty charakterystyki wynika z art. 31 rozporządzenia REACH.
Niektóre wyłączenia z obowiązku dostarczenia informacji na mocy tytułu IV (a więc również kart charakterystyki na mocy art. 31) zawarto w art. 2 ust. 6. „Przepisy tytułu IV nie dotyczą następujących mieszanin w stanie gotowym, przeznaczonych dla użytkownika końcowego:

a) produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnych w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 i dyrektywą 2001/82/WE oraz zdefiniowanych w dyrektywie 2001/83/WE;

b) produktów kosmetycznych zdefiniowanych w dyrektywie 76/768/EWG;

c) wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub stosowane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim, w zakresie, w jakim środki wspólnotowe ustalają przepisy w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, które zapewniają
ten sam poziom informacji i ochrony co dyrektywa 1999/45/WE;

d) żywności lub pasz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002, w tym stosowanych:

I. Jako dodatek do żywności w środkach spożywczych w zakresie objętym dyrektywą 89/107/EWG;
II. Jako substancja aromatyzująca w środkach spożywczych w zakresie objętym dyrektywą
88/388/EWG oraz decyzją 1999/217/WE;
III. Jako dodatek paszowy w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003;
IV. W żywieniu zwierząt w zakresie objętym dyrektywą 82/471/EWG”.
V. Wyłączenia od całego rozporządzenia REACH dotyczą innych klas produktów na mocy art. 2 ust. 1 (substancji radioaktywnych, substancji znajdujących się pod nadzorem celnym, półproduktów niewyodrębnianych, produktów podczas przewozu transportem kolejowym, drogowym, żeglugą śródlądową, drogą morską lub powietrzną).

Odpady w rozumieniu definicji zawartej w dyrektywie 2006/12/WE również podlegają wyłączeniu, gdyż na mocy art. 2 ust. 2 nie są substancją, mieszaniną ani wyrobem w rozumieniu art. 3 rozporządzenia REACH.

W pewnych przypadkach (np. w celach marketingowych) dla dostawcy użyteczne może być udostępnianie kart charakterystyki w odniesieniu do wszystkich substancji i mieszanin, w tym również tych, dla których nie ma obowiązku prawnego dostarczenia kart charakterystyki. W takich sytuacjach zaleca się wskazanie w dokumencie, że sporządzenie karty charakterystyki dla danej substancji lub mieszaniny nie jest wymagane prawem. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych problemów związanych ze zgodnością z przepisami.

Sporządzanie kart charakterystyki w odniesieniu do wyrobów nie jest wymagane.

Definicja wyrobu:
Przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny

Masz pytania? Przejdź do kontaktu