Aktualizacja kart charakterystyki

W określonych sytuacjach karta charakterystyki substancji chemicznej powinna być zaktualizowana i wystawiona ponownie. Mówi o tym art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH, który w jasny i czytelny sposób wskazuje, kiedy należy dokonać aktualizacji karty charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej. Mowa o takich przypadkach jak:

  • pojawienie się nowych informacji o substancji, mogących zwiększyć ryzyko zagrożeń,
  • udzielenie lub odmowa zezwolenia na wprowadzenie substancji niebezpiecznych lub mieszanin na rynek,
  • zastosowanie ograniczeń dystrybucyjnych.

Karta charakterystyki substancji chemicznych i mieszanin chemicznych powinna być zaktualizowana niezwłocznie. W treści zaktualizowanej karty należy nanieść nowe wartości w poszczególnych sekcjach, zaś wszystkie zmiany w stosunku do poprzednich wersji karty charakterystyki należy wymienić i uzasadnić w sekcji 16.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu