Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

Ta sekcja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna zawierać wszelkie dane dotyczące sposobów, możliwości i form transportu – mając na uwadze bezpieczeństwo transportowanych materiałów, jak i bezpieczeństwo kierowców, osób pracujących przy załadunku, przeładunku czy rozładunku substancji chemicznej lub mieszaniny. W tej sekcji należy uwzględnić również sposoby transportu odpowiednie dla danej substancji. Dane stanowią niezbędną informację dla wszystkich osób odpowiadających za logistykę oraz transport substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej. W zależności od rodzaju substancji i innych czynników, sekcja ta powinna uwzględniać np. klasyfikację transportową zgodną z przepisami ONZ dotyczącymi transportu i przewozu materiałów niebezpiecznych oraz substancji chemicznych, zawartymi w następujących dokumentach:
•Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych;
•Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi;
•Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych;
•Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych Instrukcji Technicznych dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną.

Mając na uwadze odpowiednie formy transportu danej substancji chemicznej lub mieszaniny, ich karty charakterystyk powinny odnieść się do wybranych dokumentów w zakresie obowiązujących przepisów. Zgodnie z przepisami ONZ, dostawca materiałów i substancji chemicznych powinien podać numer UN, czyli składający się z czterech cyfr numer danej substancji wynikający z przepisów ONZ. Obok numeru należy podać również nazwę substancji chemicznej, pod warunkiem, że nie wystąpiła ona w sekcji 1. jako identyfikator produktu. Następnie należy podać właściwą dla danej substancji chemicznej klasę zagrożenia w transporcie oraz opisać główne zagrożenia dla danej substancji w trakcie transportu, zbieżne z przepisami ONZ, a także grupę pakowania – numer grupy pakowania dla poszczególnych mieszanin chemicznych oraz substancji niebezpiecznych został opisany w przepisach modelowych ONZ i powinien być spójny z zapisami w dokumentach ONZ.

Kolejne, obowiązkowe w treści karty charakterystyki substancji chemicznej informacje, dotyczą ewentualnych zagrożeń dla środowiska. Należy wykazać, czy dana substancja lub mieszanina są szkodliwe i czy stanowią zagrożenia dla środowiska z punktu widzenia przepisów ONZ, tj. wymienionych wcześniej dokumentach. Szczególny przypadek stanowi transport substancji niebezpiecznej drogami śródlądowymi. Jeśli taka forma transportu jest dopuszczalna lub przewidziana, należy wykazać możliwe zagrożenia związane z daną substancją niebezpieczną lub mieszaniną dla wód śródlądowych w zbiornikach wodnych z punktu widzenia przepisów ONZ. W tej sekcji należy również wykazać szczególne środki ostrożności, jeśli zachodzi konieczność ich zastosowania.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu