Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Magazynowanie substancji chemicznych oraz mieszanin, podobnie jak ich wykorzystywanie, wymaga określonych warunków i spełnienia wymogów bezpieczeństwa. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych powinna zawierać w tej sekcji szczegółowe informacje dotyczące spełnienia warunków określonych w dyrektywach i rozporządzeniach regulujących postępowanie z substancjami chemicznymi oraz sposób ich magazynowania, przechowywania, jak i transportu. Pozwala to na zapewnienie właściwych warunków oraz podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa przez osoby, które będą mieć kontakt z substancjami niebezpiecznymi.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Bezpieczne postępowanie w przypadku substancji chemicznych oraz mieszanin oznacza spełnienie warunków i procedur niezbędnych do zapewnienia ochrony ludzkiego życia i zdrowia. W zależności od rodzaju, specyfiki, właściwości oraz ilości substancji lub mieszaniny, podjęte środki ostrożności mogą się różnić w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony. Postawą opracowania procedur są następujące zapisy dokumentów Unii Europejskiej:
•art. 5 dyrektywy 98/24/WE,
•art. 5 dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W przypadku niektórych substancji wymagane jest opracowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego. W takich przypadkach informacje z karty charakterystyki substancji niebezpiecznych powinny być spójne i pokrywać się z zapisami w raporcie bezpieczeństwa chemicznego. Karta charakterystyki musi zawierać także podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, informujące o sposobach dezynfekcji, zakazie palenia tytoniu czy rozpylania ognia w pobliżu substancji.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Bezpieczne magazynowanie substancji chemicznych pozwala zapobiegać wyciekom oraz uwolnieniu substancji lub mieszaniny do środowiska, a także chronić zdrowie i życie osób mających styczność z taką substancją. Biorąc pod uwagę skład i właściwości poszczególnych substancji chemicznych lub mieszanin, konieczne może być zawarcie szczegółowych informacji na temat zarządzania ryzykiem potencjalnego zapłonu, wybuchów, korozji, substancji niezgodnych względem siebie oraz wielu innych czynników mogących w negatywny sposób wpływać na warunki przechowywania substancji niebezpiecznej.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Mieszaniny oraz substancje chemiczne przeznaczone do szczegółowych zastosowań mogą posiadać własne wytyczne i zalecenia branżowe dotyczące przechowywania oraz użytkowania substancji. W takiej sytuacji, w treści karty charakterystyki można odnieść się do tego typu dokumentów, wskazując źródło oraz termin opublikowania dokumentu.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu