Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Poza zgodnością ze wskazanymi we wcześniejszych sekcjach i podsekcjach aktami prawnymi oraz dokumentami wspólnot i państw członkowskich, karta charakterystyki substancji chemicznej powinna zawierać także odniesienia do innych, nieokreślonych wcześniej dokumentów istotnych z punktu widzenia danej substancji niebezpiecznej lub mieszaniny, dla której przygotowywane są karty charakterystyki. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokumenty takie jak:
1.Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową;
2.Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG;
3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

W zależności od rodzaju, właściwości, charakterystyki oraz cech typowych dla danej substancji należy wykazać, czy dana substancja chemiczna lub mieszanina jest objęta przepisami poszczególnych aktów prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

W przypadku, w którym dana substancja lub mieszanina wymaga spełnienia szczególnych warunków w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska i podlega innym, szczególnym przepisom wspólnotowym lub obowiązującym na terenie kraju, gdzie substancja niebezpieczna ma być rozpowszechniana, należy uwzględnić i wymienić poszczególne akty prawne.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Należy sporządzić ocenę bezpieczeństwa chemicznego dla danej substancji lub mieszaniny. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna zawierać informację o dokonanej ocenie bezpieczeństwa chemicznego.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu