Sekcja 16: Inne informacje

W tej sekcji karty charakterystyki substancji chemicznej powinny znaleźć się wszystkie istotne, niewymienione w poprzednich sekcjach karty charakterystyki informacje dotyczące pozostałych przepisów prawnych, ważnych właściwości substancji chemicznych lub mieszanin, sposobów ich przechowywania czy transportowania, jeśli informacje te nie znalazły się w poprzednich sekcjach oraz jeśli wynikają z odrębnych przepisów.

Sekcja ta zawierać powinna również informacje dotyczące procesu sporządzania karty charakterystyki substancji chemicznych, ewentualnej aktualizacji karty charakterystyki oraz informacji w niej zawartych. Jeśli mamy do czynienia z aktualizacją karty, w tej sekcji należy wyraźnie wskazać zmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki, zwrócić uwagę na nowe zapisy oraz objaśnić zmiany, jeśli jest to niezbędne. Sekcja 16. służy również do wyjaśniania skrótów oraz terminów specjalistycznych, jest także miejscem, w którym można odnieść się do fachowej literatury i danych statystycznych istotnych dla danej substancji chemicznej lub mieszaniny, która jest przedmiotem karty charakterystyki. W tej sekcji zamieszcza się wykaz haseł oraz sformułowań i zwrotów ostrzegawczych, stosowanych według odpowiednich klasyfikacji, a także informacje dotyczące konieczności przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla osób mających do czynienia z substancją niebezpieczną.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu