Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Niezamierzone uwolnienie substancji chemicznych do środowiska może spowodować zanieczyszczenie powietrza, skażenie wód powierzchniowych i głębinowych, skażenie gleby oraz wiele innych zagrożeń, które powinna uwzględnić karta charakterystyki substancji niebezpiecznych. W tej sekcji należy umieścić informacje oraz wytyczne w zakresie postępowania na skutek wycieku substancji lub przedostania się jej do powietrza. W zależności od ilości substancji chemicznej, która została uwolniona do środowiska, zarówno środki bezpieczeństwa, jak i procedury postępowania mogą różnić się od siebie.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ta część karty charakterystyki substancji niebezpiecznych powinna zawierać informacje dotyczące indywidualnych środków ostrożności w odniesieniu do:
•osób, które nie biorą udziału w akcji ratowniczej,
•osób stanowiących personel ratowniczy.

W odniesieniu do osób niebiorących udziału w akcji ratunkowej, karta charakterystyki powinna zawierać informacje o rodzaju właściwej odzieży ochronnej oraz sprzętu ochronnego, postępowaniu w momencie zarządzenia ewakuacji itp.

W odniesieniu do personelu udzielającego pomocy, karty charakterystyki powinny zawierać informacje na temat materiałów, z których wykonana powinna być odzież ochronna, z jednoczesnym uwzględnieniem materiałów i tworzyw, które stanowią zagrożenie.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W tej podsekcji należy uzupełnić informacje dotyczące środków ostrożności procedur związanych z ochroną środowiska, które należy podjąć niezwłocznie po stwierdzeniu przedostania się substancji chemicznej do środowiska. Umieszcza się tutaj również informacje odnośnie zapobiegania przedostawania się niebezpiecznej substancji do wód i kanalizacji.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Istotnym działaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia. Właśnie dlatego karta charakterystyki powinna zawierać najważniejsze informacje dotyczące metod zabezpieczenia terenu przed eskalacją skażenia poprzez np. zbudowanie wałów, zabezpieczenie kanalizacji itp. Jednocześnie należy opisać procedury i metody postępowania mające na celu usunięcie skażenia powstałego w wyniku wycieku bądź uwolnienia substancji niebezpiecznych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy odnieść się do innych sekcji oraz dokumentów, takich jak rozporządzenia i dyrektywy związane z przechowywaniem, transportem i użytkowaniem substancji chemicznych oraz ich wpływu na środowisko.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu