Substancje i mieszaniny dla których karta charakterystyki musi być dostarczona bez uprzedniego żądania

Art. 31 ust. 1 rozporządzenia REACH w sposób wyraźny i czytelny określa rodzaje substancji chemicznych oraz mieszanin, dla których dostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jest obowiązkowe. Karta charakterystyki substancji niebezpieczniej powinna zostać dostarczona bez uprzedniego żądania dla substancji, które:

  • klasyfikowane są jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;
  • są trwałe i wykazują dużą zdolność do bioakumulacji lub bardzo trwałe i wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji;
  • zostały wymienione w art. 59 ust. 1 rozporządzenia, z powodów innych niż określa to punkt 1.

W powyższych przypadkach nie ma obowiązku przedniego żądania karty charakterystyki substancji chemicznej – określony podmiot jest zobowiązany ją dostarczyć.

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS