Sekcja 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Pierwsza sekcja karty charakterystyki substancji chemicznej zawiera podstawowe informacje na temat identyfikacji produktu takiego jak substancja lub mieszanina substancji chemicznych, jego możliwych, a także odradzanych i niedopuszczalnych zastosowań. To również sekcja, w której umieszcza się niezbędne dane na temat dostawcy karty charakterystyki, czyli podmiotu zajmującego się produkcją bądź dystrybucją opisywanej substancji lub mieszaniny. Informacje w tej sekcji służą ogólnemu rozpoznaniu produktu i jego zastosowania.

1.1. Identyfikator produktu

Obowiązek identyfikowania substancji chemicznych wynika z rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i nakłada na producenta konieczność zawarcia w karcie charakterystyki identyfikatora. W przypadku substancji podlegających rejestracji, identyfikator jest tożsamy z identyfikatorem nadanym podczas procesy rejestracji substancji. Identyfikator powinien być sporządzony w języku urzędowym państwa, na terenie którego substancja wprowadzona zostaje do obrotu. W przypadku mieszanin, w tej części karty charakterystyki należy wprowadzić nazwę handlową. Istnieje możliwość dostarczenia jednej, zbiorczej karty charakterystyki dla kilku substancji lub mieszanin, których pozostałe właściwości są podobne, pod warunkiem zawarcia niezbędnych informacji identyfikacyjnych dla wszystkich substancji.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Obowiązkiem podmiotu zajmującego się dostarczeniem karty charakterystyki substancji chemicznych jest określenie zastosowania danego produktu z punktu widzenia jego cech i właściwości. Istotnym jest fakt, że producent nie jest obwiązany podawać wszystkich, szczegółowych zastosowań substancji lub mieszaniny, mając prawo skupienia się na tych zastosowaniach, które są istotne z punktu widzenia użytkownika, jak i producenta. Podobnie jest z zastosowaniami odradzanymi. Karta charakterystyki powinna zawierać wykaz zastosowań, które producent odradza ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia zdrowia, życia, skażenia środowiska, możliwych reakcji chemicznych itp. W przypadku substancji lub mieszanin, dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej części karty powinny być spójne oraz tożsame z informacjami umieszczonymi w raporcie.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Obowiązek dostarczenia karty charakterystyki spoczywa na podmiocie, który zajmuje się produkcją substancji lub mieszaniny, jej dystrybucją, importem lub dalszym użytkowaniem. Ta część sekcji powinna zawierać szczegółowe informacje i dane kontaktowe podmiotu, który wystawia kartę charakterystyki, a także dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty. W przypadku dostawcy karty zamieszcza się pełny adres i numer telefonu kontaktowego, zaś w przypadku osoby sporządzającej kartę należy podać adres e-mail. Dodatkowo, w przypadku kiedy siedziba dostawcy nie znajduje się na terenie kraju, do którego dostarcza on daną substancję lub mieszaninę, należy podać dane kontaktowe osoby wyznaczonej do sporządzenia karty charakterystyki substancji chemicznych na terenie tego kraju.

1.4. Numer telefonu alarmowego

W tej sekcji należy umieścić numery kontaktowe do służb zawiadamianych w nagłych przypadkach, tzn. w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia, jak również do organów doradczych, jeśli na terenie danego państwa takie organy istnieją. Pozwala to na szybkie i zgodne z procedurami bezpieczeństwa reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu osób mających kontakt z niebezpieczną substancją, jak również osób znajdujących się w strefie oddziaływania substancji niebezpiecznej.

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS