Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i mieszaniny niebezpiecznej

Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej powinno zawierać:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców,
 • ilość substancji lub mieszaniny, jeżeli substancja lub mieszanina jest dostępna dla ogółu społeczeństwa, jeżeli informacja ta nie jest podana w innym miejscu na opakowaniu,
 • identyfikator produktu.

W przypadku mieszaniny identyfikator produktu składa się z:

 • nazwy handlowej lub informacji o przeznaczeniu mieszaniny,
 • nazw substancji które spowodowały, że mieszanina została zaklasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą,
 • jako działająca żrąco na skórę lub powodująca poważne uszkodzenie oczu, rakotwórcza, mutagenna,
 • działająca szkodliwie na rozrodczość, uczulająca, toksyczna na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane aspiracją.
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze),
 • hasło ostrzegawcze,
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H),
 • zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P),
 • inne informacje (informacje uzupełniające) wymagane przepisami art. 25 rozporządzenia CLP.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu