Etykieta produktu o małej pojemności

W niektórych przypadkach opakowanie substancji lub mieszaniny może mieć taki kształt lub formę lub jest tak małe, że niemożliwe jest sporządzenie etykiety zgodnie z ogólnymi zasadami opisanymi w art. 31 rozporządzenia CLP.
W takich przypadkach elementy etykiety, o których mowa w art. 17 rozporządzenia CLP mogą być zamieszczone na:

 1. etykietach rozkładanych,
 2. przywieszanych metkach,
 3. na opakowaniu zewnętrznym.
  W takich przypadkach etykieta na opakowaniu wewnętrznym powinna zawierać przynajmniej piktogramy określające rodzaj zagrożenia, identyfikator produktu oraz nazwę i numer telefonu dostawcy danej substancji lub mieszaniny.

Jeżeli w sposób określony powyżej nie da się zamieścić wszystkich informacji, które powinny znaleźć się na etykiecie, to dla opakowań których zawartość nie przekracza 125 ml oraz substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana w jednej lub kilku z wymienionych poniżej kategorii, można pominąć zwroty określające rodzaj zagrożenia oraz zwroty o kreślające środki ostrożności związane z tymi kategoriami:

 1. gazy utleniające kategorii 1,
 2. gazy pod ciśnieniem,
 3. ciecze łatwo palne kategorii 2 lub 3,
 4. ciała stałe łatwo palne kategorii 1 lub 2,
 5. substancje lub mieszaniny samoreaktywne typu C do F,
 6. substancje lub mieszaniny samonagrzewające się, kategoria 2,
 7. substancje lub mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwo palne kategorii 1, 2 lub 3,
 8. ciecze utleniające kategorii 2 lub 3,
 9. ciała stałe utleniające kategorii 2 lub 3,
 10. nadtlenki organiczne typu C do F,
 11. toksyczność ostra kategoria 4, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa,
 12. substancja lub mieszanina działająca drażniąco na skórę kategorii 2,
 13. substancja lub mieszanina działająca drażniąco na oczy kategorii 2,
 14. substancje lub mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategorii 2 lub 3, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu