CLP

Co to jest CLP?

CLP (Clasification, Labeling, Packaging of substances and mixtures) jest unijną implementacją globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS - Global Harmonized System).

System CLP zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń, dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i Kart Charakterystyki.

CLP – okresy przejściowe

Aby zmiana systemów klasyfikacji przebiegała w sposób płynny wprowadzono okresy przejściowe, podczas których możliwe jest stosowanie zarówno „starego” systemu UE, jak i nowego CLP (istnieją odrębne okresy przejściowe dla substancji, jak i dla mieszanin):

  1. Od 1 grudnia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. substancje chemiczne klasyfikuje się stosując zarówno przepisy CLP i DSD, ale oznakowuje i pakuje się je wyłącznie według przepisów CLP,
  2. Do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z przepisami DSD i DPD (oczywiście stosując załącznik VI do CLP zamiast załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG).

    Rozporządzenie zezwala jednak (art. 62 ust. 2) na klasyfikację, oznakowanie i pakowanie mieszanin zgodnie z CLP już przed 1 czerwca 2015 r. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE, co oznacza, że w karcie charakterystyki mieszaniny należy umieścić podwójną klasyfikację: według DSD (w odniesieniu do substancji zawartych w mieszaninie), DPD (w odniesieniu do mieszaniny) i CLP (w odniesieniu do substancji zawartych w mieszaninie i do mieszaniny), na opakowaniu mieszaniny, zamiast oznakowania według obecnie obowiązujących przepisów należy zamieścić oznakowanie według CLP oraz, że należy stosować przepisy dotyczące opakowań zawarte w CLP.

  3. Od dnia 1 czerwca 2015 r. zarówno do substancji, jak i mieszanin stosuje się wyłącznie przepisy CLP.

W przypadku substancji zaklasyfikowanych i oznakowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, które wprowadzono do obrotu (co zgodnie z definicją CLP oznacza: odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej; import jest uznawany za wprowadzenie do obrotu) przed 1 grudnia 2010 r., nie muszą być one ponownie oznakowane i opakowane do 1 grudnia 2012 r.

Podobnie w przypadku mieszanin zaklasyfikowanych i oznakowanych zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, które wprowadzono do obrotu przed 1 czerwca 2015 r., nie muszą być one ponownie oznakowane i opakowane do 1 czerwca 2017 r.

Pro-Perfekt.pl

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS