Zmiany w formacie karty charakterystyki 2021 – Aktualizacja kart charakterystyki

Od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) zmieniające format karty charakterystyki.

Na wprowadzenie zmian przewidzianych powyższym rozporządzeniem ustawodawca przewidział okres przejściowy. Karty charakterystyki niezgodne z w/w rozporządzeniem można dostarczać wyłącznie do 31 grudnia 2022 – po tym terminie obowiązywać będzie wyłącznie zaktualizowana forma karty charakterystyki

Rozporządzenie 2020/878 wprowadza następujące zmiany:

Podsekcja 1.1 – konieczność podania kodu UFI (dla wymagających tego mieszanin)

Podsekcja 2.3 – Dodatkowe informacje dot. Substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

– dla substancji – należy podać informację czy została ona wpisana do wykazu substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego oraz, czy zaburza funkcjonowanie tego układu zgodnie z określonymi kryteriami. 

– dla mieszanin – należy podać informacje dotyczące każdej substancji obecnej w mieszaninie w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % wag.

Podsekcja 3.1 

– konieczność wskazania specyficznych stężeń granicznych, współczynników M i szacunkowej toksyczności ostrej dla substancji wymienionych w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 lub ustalone zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia, jeżeli takie wartości są dostępne.

– jeżeli substancja jest zarejestrowana i obejmuje nanopostać, podaje się charakterystykę cząsteczek, która określa nanopostać, jak opisano w załączniku VI.

Jeżeli substancja nie jest zarejestrowana, ale karta charakterystyki obejmuje nanopostacie, których charakterystyka cząsteczek wpływa na bezpieczeństwo substancji, należy wskazać tę charakterystykę.

Podsekcja 3.2

Dla mieszanin niesklasyfikowanych jako niebezpieczne w podsekcji 3.2. wymienia się także:

W stężeniu równym lub powyżej 0,1% – substancje wpisane do wykazu jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz substancje o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego wg kryteriów zawartych  rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu (UE) 2018/605

W stężeniu równym lub powyżej 0,1% – substancje zaklasyfikowane jako działające uczulająco na skórę kategorii 1 lub 1B, działające uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1 lub 1B, lub rakotwórcza kategorii 2

W stężeniu równym lub powyżej 0,1 % – substancje zaklasyfikowane jako działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B lub 2 lub mająca wpływ na laktację, lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią.

W stężeniu równym lub powyżej 0,01 % – substancje zaklasyfikowane jako działające uczulająco na skórę kategorii 1A lub działające uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1A

W stężeniu równym lub powyżej 0,1 specyficznego stężenia granicznego – substancje zaklasyfikowane jako działające uczulająco na skórę lub działająca uczulająco na drogi oddechowe o specyficznym stężeniu granicznym.

Dla substancji występującej w mieszaninie w nanopostaci 

 – podaje się charakterystykę cząsteczek która określa nanopostać – jeśli jest jako taka zarejestrowana lub jest przedmiotem raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika

– podaje się charakterystykę cząsteczek, która ma wpływ na bezpieczeństwo mieszaniny – jeżeli substancja stosowana w mieszaninie występuje jako nanopostać, ale nie jest zarejestrowana ani nie jest przedmiotem raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika.

Podsekcja 9.1

Znika pozycja wygląd

Zapach i próg zapachu podaje się w pozycji zapach

Nowa pozycja: Palność materiałów w której należy podać, czy substancja lub mieszanina jest zapalna, tj. może się zapalić lub zostać podpalona, nawet jeżeli nie jest zaklasyfikowana za względu na palność.

Można wskazać dodatkowe informacje, takie jak: czy skutek zapłonu jest inny niż normalne spalanie (np. wybuch) i jaka jest zapalność w nietypowych warunkach.

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości zmienia nazwę na Dolna i górna granica wybuchowości

Lepkość zmiana na lepkość kinematyczna

Nowa pozycja: Charakterystyka cząsteczek – gdy substancja występuje jako nanopostać lub jeżeli dostarczana mieszanina zawiera nanopostać, należy wskazać wielkość cząstek (mediana ekwiwalentu średnicy, metoda obliczania średnicy (na podstawie liczby, powierzchni lub objętości) oraz zakres, w którym wartość mediany jest zróżnicowana),

Podsekcja 11.1 – zmiana nazwy na: Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Nowa podsekcja 11.2 – Informacje o innych zagrożeniach – należy podać informacje o niepożądanych skutkach dla zdrowia spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nowa podsekcja 12.6  – Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego – podaje się informacje o niepożądanych skutkach dla środowiska spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego,

Podsekcja 14.1. Zmiana nazwy na Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

Podsekcja 14.7 zmiana nazwy na Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO.

Zaktualizuj swoje karty charakterystyki z nami zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi UFI oraz zgłaszania PCN