UFI – nowe wymagania odnośnie etykietowania mieszanin niebezpiecznych

UFI (ang. Unique Formula Identifier – Niepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej), to nowy element etykiety który pojawia się na etykietach produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenia fizyczne od 2020 r.

UFI jest 16 cyfrowym znakiem alfanumerycznym który należy umieścić na etykiecie w taki sposób aby był łatwy do odczytania np. w pobliżu kodu kreskowego bądź piktogramów określających rodzaj zagrożenia. Kod musi być poprzedzony skrótem UFI i znakami alfanumerycznymi pogrupowanymi po 4 i przedzielonymi myślnikami jak w przykładzie:

UFI:XY21-WG89-AB35-Z981

Numery UFI można wygenerować nieodpłatnie w Generatorze Identyfikatora UFI umieszczonym na stronie ECHA.

Najważniejszą cechą numeru UFI jest jego unikatowość dlatego do jego wygenerowania konieczny jest numer VAT firmy (lub klucz firmy w niektórych przypadkach), oraz numer postaci czynnej który jest dowolnym numerem w zakresie 0 do 268 435 455.

Numer postaci czynnej może być oparty na istniejącym numerze produktu (jeśli jest on wyłącznie liczbowy), z tą uwagą, że w przypadku  zmiany składu produktu polegającej na dodaniu, usunięciu lub zastąpieniu składnika oraz zmianie jego stężenia poza dozwolony zakres zmienności, należy wygenerować nowy numer UFI w oparciu o inny numer.

Dobrą praktyką jest także wygenerowanie numerów „na zapas” dla numerów mieszanin w określonym zakresie i wykorzystywanie ich do numeracji bieżących produktów.

Sprzedając ten sam produkt pod różnymi nazwami można stosować dla wszystkich produktów ten sam numer UFI, bądź wygenerować go dla  każdego z nich oddzielnie.

Numer UFI należy wskazać w karcie charakterystyki w sekcji 2.2.

Bez względu na wybrany sposób generacji UFI najistotniejsze jest poinformowanie o nim i o samej mieszaninie Ośrodka Kontroli Zatruć na odpowiadającym wprowadzonemu produktowi obszarze rynku, aby ratownicy mogli na jego podstawie jednoznacznie zidentyfikować produkt.

Ważne terminy:

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do zgłaszania mieszanin niebezpiecznych w nowym

zharmonizowanym formacie wraz z numerem UFI (zamiast dotychczasowego sposobu rejestracji w systemie ELDIOM) w następujących terminach

1 stycznia 2020 – mieszaniny przeznaczone dla użytku konsumenckiego

1 stycznia 2021 – mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego

1 stycznia 2024 – mieszaniny przeznaczone do użytku przemysłowego

Okres przejściowy dla mieszanin już obecnych na rynku (zarejestrowanych przed 1 stycznia 202 r. w systemie ELDIOM:

1 stycznia 2025 – po tym terminie wszystkie odpowiednie produkty obecne na rynku będą musiały posiadać numer UFI na etykiecie.

Firma Pro-Perfekt oferuje pełną obsługę w zakresie generowania i zarządzania kodami UFI w Państwa firmie oraz rejestracji mieszanin. Zachęcamy do współpracy.