UFI – nowe wymagania odnośnie etykietowania mieszanin niebezpiecznych

Co to jest UFI?

UFI (ang. Unique Formula IdentifierNiepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej), to nowy element etykiety który pojawia się na etykietach produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenia fizyczne od 2020 r.

Gdzie umieścić identyfikator na etykiecie?

UFI jest 16 cyfrowym znakiem alfanumerycznym. Zaleca się umieścić go na etykiecie w taki sposób aby był łatwy do odczytania. Sugeruje się umieszczanie numeru w pobliżu kodu kreskowego bądź piktogramów określających rodzaj zagrożenia. Kod ten musi być poprzedzony skrótem UFI i znakami alfanumerycznymi pogrupowanymi po 4 i przedzielonymi myślnikami jak w przykładzie:

  • UFI: XY21-WG89-AB35-Z981

Jak wygenerować UFI?

Numery UFI można wygenerować nieodpłatnie w Generatorze Identyfikatora UFI umieszczonym na stronie ECHA.

Najważniejszą cechą numeru UFI jest jego unikatowość. Do jego wygenerowania konieczny jest numer VAT firmy (lub klucz firmy w niektórych przypadkach), oraz numer postaci czynnej który jest dowolnym numerem w zakresie 0 do 268 435 455.

Numer postaci czynnej może być oparty na istniejącym numerze produktu gdy jest on wyłącznie liczbowy.

Kiedy należy utworzyć nowy numer identyfikatora UFI?

Nowy numer należy utworzyć w przypadku:

  • zmiany składu produktu polegającej na dodaniu, usunięciu lub zastąpieniu składnika
  • przy zmianie jego stężenia składnika poza dozwolony zakres zmienności

Dobrą praktyką jest także wygenerowanie numerów „na zapas” dla numerów mieszanin w określonym zakresie i wykorzystywanie ich do numeracji bieżących produktów.

Sprzedając ten sam produkt pod różnymi nazwami można stosować dla wszystkich produktów ten sam numer UFI, bądź wygenerować go dla  każdego z nich oddzielnie.

Numer UFI należy wskazać w karcie charakterystyki w sekcji 2.2.

Ośrodki Kontroli Zatruć

Bez względu na wybrany sposób generacji UFI najistotniejsze jest poinformowanie o nim i o samej mieszaninie Ośrodka Kontroli Zatruć znajdującego się na odpowiadającym wprowadzonemu produktowi obszarze rynku, aby ratownicy mogli na jego podstawie jednoznacznie zidentyfikować produkt.

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do zgłaszania mieszanin niebezpiecznych w nowym zharmonizowanym formacie wraz z numerem UFI (zamiast dotychczasowego sposobu rejestracji w systemie ELDIOM) w następujących terminach

Ważne terminy:

  • 1 stycznia 2021 – mieszaniny przeznaczone dla użytku konsumenckiego
  • 1 stycznia 2021 – mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego
  • 1 stycznia 2024 – mieszaniny przeznaczone do użytku przemysłowego

Okres przejściowy dla mieszanin już obecnych na rynku:

  • 1 stycznia 2025 – po tym terminie wszystkie odpowiednie produkty obecne na rynku będą musiały posiadać numer UFI na etykiecie.

Firma Pro-Perfekt oferuje pełną obsługę w zakresie generowania i zarządzania kodami UFI w Państwa firmie oraz rejestracji mieszanin. Zachęcamy do współpracy.