Copyright European Chemicals Agency

Na mocy obowiązujących przepisów załącznika VIII (rozporządzenie WE nr 2017/542) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) zmienia się dotychczasowy sposób informowania o zagrożeniach

Co to jest UFI?

UFI (ang. Unique Formula IdentifierNiepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej), to nowy element etykiety który pojawia się na etykietach produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenia fizyczne od 2020 r.

Gdzie umieścić identyfikator