Obowiązki wprowadzającego substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu

Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy:

  1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Oznakowanie substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP).
  3. Sporządzenie karty charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie jej nieodpłatnie odbiorcy substancji lub mieszaniny najpóźniej w dniu pierwszej dostawy oraz aktualizacji karty charakterystyki, zgodnie z art.31 pkt. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w określonych w tym punkcie sytuacjach.
  4. Przechowywanie danych, na których podstawie dokonano klasyfikacji lub sporządzono kartę charakterystyki,
    do wglądu organów nadzoru określonych w ustawie.
  5. Poinformowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie.
  6. Opakowanie substancji lub mieszaniny zgodnie z przepisami art. 20 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  7. Zaopatrzenie substancji lub mieszaniny chemicznej w odpowiednie zamknięcia lub ostrzeżenie o niebezpieczeństwiezgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Przestrzeganie przepisów dotyczących reklamy, zawartych w ustawie o substancjach chemicznych i mieszaninach.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu