Obowiązki pracodawcy związane ze stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin

Do obowiązków pracodawcy związanych ze stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin należy:

  1. Ustalić czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonać i udokumentować ocenę ryzyka zawodowego stwarzanego przez ten czynnik
  2. Stosować wyłącznie substancje chemiczne i mieszaniny oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację .
  3. Sporządzić spis substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie, mieszanin stwarzających zagrożenie.
  4. Sporządzić spis kart charakterystyki tych substancji/mieszanin stosowanych w działalności zawodowej.
  5. Zapewnić aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu