Copyright European Chemicals Agency

Na mocy obowiązujących przepisów załącznika VIII (rozporządzenie WE nr 2017/542) oraz Rozporządzeniem Delegowanego Komisji (UE) 2020/11 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) zmienia