Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1336/2008z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE)nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin.