W związku z epidemią koronavirusa SARS-CoV-2 od 13 marca 2020 roku obowiązuje uproszczony sposób rejestracji produktów do dezynfekcji


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może wydać godnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012 – na okres nieprzekraczający 180 dni – pozwolenie na udostępnianie lub stosowanie na rynku produktu biobójczego niespełniającego wymogów w/w rozporządzenia, do celów jego ograniczonego i kontrolowanego stosowania pod nadzorem właściwego organu, jeżeli zastosowanie tego rodzaju środka konieczne jest ze względu na wystąpienie zagrożenia dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, którego nie można powstrzymać innymi środkami.

Szczegóły na stronie URLiPB