Zobowiązania SDS

Przepisy i normy obowiązujące na terenie danego kraju nakładają na podmiot przygotowujący karty charakterystyki substancji niebezpiecznych szereg zobowiązań, które określają i ujednolicają sposób klasyfikowania substancji, jej oznakowania i pakowania czy wprowadzenia do obrotu. Podstawowym dokumentem, na zapisach którego oparta jest karta charakterystyki (określającym klasyfikowanie substancji niebezpiecznych w treści karty substancji chemicznych) jest rozporządzenie CLP, gwarantujące jasny sposób przekazywania informacji o chemikaliach i substancjach niebezpiecznych. Producent ustala potencjalne zagrożenia związane z używaniem substancji chemicznej i dokonuje jej klasyfikacji zgodnie z CLP. Odpowiednia kwalifikacja wymusza umieszczenie na opakowaniu ujednoliconych oznakowań. Np. w przypadku substancji chemicznych, których toksyczność zagraża życiu, obowiązkowe jest umieszczenie na opakowaniu ikony z symbolem trupiej czaszki.

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS