Mieszaniny, dla których karta charakterystyki musi być dostarczona na żądanie

Obok mieszanin i substancji chemicznych niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki powinna być wystawiona bez wyraźnego żądania, istnieje również grupa mieszanin, dla których karta charakterystyki nie jest obowiązkowa, ale musi być wystawiona na wyraźne żądanie podmiotu zainteresowanego. Mieszaniny takie muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami chemicznymi i fizycznymi, takimi jak:

  • stężenie poszczególnych substancji składowych przekraczające 1% wag. w stosunku do substancji niebędących gazami oraz 1% wag. dla gazów, jeśli substancje te mogą powodować zanieczyszczenie lub zagrożenie dla środowiska,
  • stężenie poszczególnych substancji składowych przekraczające 1% wag. w stosunku do substancji niebędących gazami oraz 1% wag. dla gazów, jeśli substancje te są rakotwórcze, kwalifikują się do kategorii 2 lub mają negatywny wpływ na rozrodczość, działają uczulająco na skórę, stanowią niebezpieczeństwo dla dróg oddechowych, wpływają na laktację i karmienie piersią, są trwałe lub bardzo trwałe i wykazują dużą lub bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.

Dostarczenie karty charakterystyki na żądanie dotyczy także mieszanin posiadających chemiczne substancje.

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS