Kiedy i jak dostarczyć kartę charakterystyki?

Przepisy europejskie, w szczególności rozporządzenie REACH, wyraźnie wskazują, w jakim czasie i w jakiej formie powinna zostać udostępniona karta charakterystyki substancji chemicznej. Dokument mówi o tym, że dostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych spoczywa na producencie, dystrybutorze lub dalszym użytkowniku substancji na każdym etapie dystrybucji. Karta charakterystyki powinna być przekazana nabywcy nieodpłatnie, na nośniku papierowym lub elektronicznym. Oznacza to, że karty charakterystyki można przesyłać zarówno tradycyjną pocztą, za pośrednictwem faksu, jak i poczty elektronicznej e-mail lub na nośniku cyfrowym (pamięć zewnętrzna, płyta CD/DVD). Podobnie rzecz wygląda w sprawie aktualizacji karty charakterystyki, która również musi być dostarczona. Uwaga: opublikowanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej na stronie internetowej producenta lub w innym nośniku nie jest traktowane jako dostarczenie dokumentu – karta charakterystyki powinna być rzeczywiście doręczona (przekazana) odbiorcy.

Karta charakterystyki substancji chemicznych powinna zostać przekazana przez producenta lub sprzedawcę nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji chemicznej lub mieszaniny.

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS