Najczęściej zadawane pytania

Jakie powinny być kształty i wymiary piktogramów i etykiet zgodnie z CLP?

Zadaniem piktogramów jest przekazanie informacji na temat danego zagrożenia. Kolor i wygląd etykiety powinny być tak dobrane aby piktogram wyraźnie odróżniał się od tła etykiety. Piktogramy powinny być koloru czarnego na białym tle z czerwonym obramowaniem w kształtcie kwadratu ustawionego na wierzchołku. Każdy z piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia znajdujących się na oznakowaniu powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą pola powierzchni oznakowania, jednakże nie mniej niż 1 cm2. Wielkość etykiety jest natomiast uzależniona od pojemności opakowania, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli:

Pojemność opakowaniaWymiar etykiety
Nieprzekraczająca 3 dm3 Co najmniej 52 x 74, jeżeli to możliwe
Większa niż 3 dm3, ale nieprzekraczająca 50 dm3 Co najmniej 74 x 105
Większa niż 50 dm3, ale nieprzekraczająca 500 dm3 Co najmniej 105 x 148
Większa niż 500 dm3 Co najmniej 148 x 210
Produkowany przez nas produkt jest na tyle mały, że mamy problem z zamieszczeniem wszystkich wymaganych elementów oznakowania

W niektórych przypadkach opakowanie substancji lub mieszaniny może mieć taki kształt lub formę lub jest tak małe, że niemożliwe jest sporządzenie etykiety zgodnie z ogólnymi zasadami opisanymi w art. 31 rozporządzenia CLP. W takich przypadkach elementy etykiety, o których mowa w art. 17 rozporządzenia CLP mogą być zamieszczone na:

 1. etykietach rozkładanych,
 2. przywieszanych metkach,
 3. na opakowaniu zewnętrznym.

W takich przypadkach etykieta na opakowaniu wewnętrznym powinna zawierać przynajmniej piktogramy określające rodzaj zagrożenia, identyfikator produktu oraz nazwę i numer telefonu dostawcy danej substancji lub mieszaniny.

Jeżeli w sposób określony powyżej nie da się zamieścić wszystkich informacji, które powinny znaleźć się na etykiecie, to dla opakowań których zawartość nie przekracza 125 ml oraz substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana w jednej lub kilku z wymienionych poniżej kategorii, można pominąć zwroty określające rodzaj zagrożenia oraz zwroty określające środki ostrożności związane z tymi kategoriami:

 1. gazy utleniające kategorii 1,
 2. gazy pod ciśnieniem,
 3. ciecze łatwo palne kategorii 2 lub 3,
 4. ciała stałe łatwo palne kategorii 1 lub 2,
 5. substancje lub mieszaniny samoreaktywne typu C do F,
 6. substancje lub mieszaniny samonagrzewające się, kategoria 2,
 7. substancje lub mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwo palne kategorii 1, 2 lub 3,
 8. ciecze utleniające kategorii 2 lub 3,
 9. ciała stałe utleniające kategorii 2 lub 3,
 10. nadtlenki organiczne typu C do F,
 11. toksyczność ostra kategoria 4, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa,
 12. substancja lub mieszanina działająca drażniąco na skórę kategorii 2,
 13. substancja lub mieszanina działająca drażniąco na oczy kategorii 2,
 14. substancje lub mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategorii 2 lub 3, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa.
Importowany przez nas produkt ( mieszanina) posiada dwie etykiety: w języku polskim i angielskim. Czy nazwa produktu musi się znajdować na obu etykietach?

Zgodnie z artykułem 17 rozporządzenia CLP oznakowanie substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie powinno zawierać:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców,
 • ilość substancji lub mieszaniny, jeżeli substancja lub mieszanina jest dostępna dla ogółu społeczeństwa, jeżeli informacja ta nie jest podana w innym miejscu na opakowaniu,
 • identyfikator produktu,
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze),
 • hasło ostrzegawcze (wyraz wskazujący na odpowiedni stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia użytkownika substancji czy mieszaniny o potencjalnym zagrożeniu: „niebezpieczeństwo” – hasło ostrzegawcze stosowane w przypadku kategorii zagrożeń wyższego stopnia, np. dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą w kategoriach 1-3 lub „uwaga” – hasło ostrzegawcze stosowane w przypadku kategorii zagrożeń niższego stopnia, np. dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 4. W przypadku gdy na oznakowaniu opakowania pojawi się hasło ostrzegawcze „niebezpieczeństwo”, nie umieszcza się dodatkowo napisu „uwaga”),
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H),
 • zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P),
 • inne informacje (informacje uzupełniające) wymagane przepisami art. 25 rozporządzenia CLP.

W przypadku mieszaniny identyfikator produktu składa się z:

 • nazwy handlowej lub informacji o przeznaczeniu mieszaniny,
 • nazw substancji które spowodowały, że mieszanina została zaklasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą, jako działająca żrąco na skórę lub powodująca poważne uszkodzenie oczu, rakotwórcza, mutagenna, działająca szkodliwie na rozrodczość, uczulająca, toksyczna na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane aspiracją.

Jeżeli na etykiecie w języku polskim znajduje się informacja o przeznaczeniu mieszaniny, pełni ona rolę identyfikatora produktu, a tym samym powielanie jego nazwy na etykiecie w języku polskim nie jest konieczne.

Piktogramy o wymaganym polu powierzchni równym 1/15 pola etykiety są zbyt duże, czy można je jakoś zmniejszyć?

Wymiar minimalny 1/15 powierzchni nie dotyczy samej etykiety lecz pola oznakowania substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie czyli zawierającej:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców,
 • ilość substancji lub mieszaniny, jeżeli substancja lub mieszanina jest dostępna dla ogółu społeczeństwa, jeżeli informacja ta nie jest podana w innym miejscu na opakowaniu,
 • identyfikator produktu.

  W przypadku mieszaniny identyfikator produktu składa się z:

  • nazwy handlowej lub informacji o przeznaczeniu mieszaniny,
  • nazw substancji które spowodowały, że mieszanina została zaklasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą, jako działająca żrąco na skórę lub powodująca poważne uszkodzenie oczu, rakotwórcza, mutagenna, działająca szkodliwie na rozrodczość, uczulająca, toksyczna na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane aspiracją.
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze),
 • hasło ostrzegawcze,
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H),
 • zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P),
 • inne informacje (informacje uzupełniające) wymagane przepisami art. 25 rozporządzenia CLP.

Pole powierzchni w stosunku do którego obliczamy minimalne wymiary piktogramów może być częścią etykiety spełniającą powyższe wymagania.

Jaką mam gwarancję, że informacje na temat składu naszego produktu nie zostanie ujawniona?
Wszelkie informacje na temat pierwotnych składów produktów traktujemy jako poufne.

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS